اخبار

ONLINE COURSE Mph

ما خوشحالیم که یک برنامه درسی هسته مشترک جدید را اعلام می کنیم. در این دوره مهارت های اپیدمیولوژی، آمار زیستی و روش های تحقیقات بهداشتی با مهارت های بهداشت عمومی ادغام و مورد آموزش قرار می گیرد.

1399/9/15 شنبه
ONLINE COURSE Mph
نسخه قابل چاپ