دوشنبه 8 آذر 1400  
1399/8/11 یکشنبه

شرايط پذيرش دانشجوي خارجي در TUMS Abadan Campus

سياست پرديس بين الملل TUMS Abadan Campus، ايجاد فرصت ادامه تحصيل براي تمامي افراد از هر سن، رنگ، كشور، جنس، وضعيت مالي و توانايي فيزيكي مي‌باشد.
 فرايند جذب دانشجويان تحصيلات تكميلي در پرديس بين الملل به شرح ذيل مي باشد:
داوطلب ادامه تحصيل مي‌تواند ابتدا با گروه مربوطه تماس حاصل نمايد؛ بديهي است در اين رابطه مي‌تواند از راهنمايي و كمك مدیریت امور بين‌الملل استفاده كند.
پذيرش در پرديس بين‌الملل در تمام طول سال امكانپذير است و بر اساس مقطع تحصيلي، معدل و توصيه ‌نامه‌هاي اساتيد صورت مي‌گيرد. پس از تكميل پرونده، مسئول پذيرش، وضعيت پرونده دانشجو را توسط نامه به ايشان اطلاع مي‌دهد. تورهاي پرديس بين‌الملل و برنامه‌هاي Open Day نيز به دانشجويان فرصتي براي ديدار از  TUMS Abadan Campus و آشنايي با پرديس را فراهم مي‌كند.

  مدارك مورد نياز:

·         ريز نمرات رسمي
ريز نمرات رسمي مدركي است كه اطلاعاتي راجع به تمامي دوره هاي گذرانده شده، نمرات آنها و سال و ترم تحصيلي مي دهد. ريز نمرات رسمي توسط رئيس دانشگاه/ موسسه صادر مي شود.
·         نمره GPA
همانطور كه اطلاع داريد نمرات در سيستمهاي گوناگون بر اساس استانداردهاي مختلف شناخته مي شوند. هر موسسه از روشي براي محاسبه ميزان موفقيت و توانايي هاي آموزشي دانشجويان استفاده مي كند. بعضي نمرات بر حسب حروف دسته بندي مي شوند مانند (A,B,C,D,E/F) و بعضي توصيفي هستند (مانند عالي، خيلي خوب، خوب، قابل قبول و غير قابل قبول). در بسياري از موسسات دنيا از تركيب ميانگين GPA و حروف استفاده مي كنند. در پرديس بين الملل نيز از همين سيستم استفاده مي شود. آنچه براي كميته جذب مهم است توانايي كلي تحصيلي دانشجو مي باشد.

 نمره درصد GPA توصيف نمره از 20
A 100-90 4-3.5 عالي 20-18
B 89-80 3.49-2.5 خيلي خوب 18-16
C 79-70 2.49-1.5 خوب 16-13
D 69-60 1.49-1 قابل قبول 13-10
E/F 59-0 0.0 ضعيف 10-0
 
 ·         نمره زبان انگليسي
در پرديس بين الملل نمره TOEFLو IELTS پذيرفته مي‌شود.
نمرات در پرديس بين‌الملل مانند بسياري از مؤسسات دنيا به صورت جدول زير پذيرفته مي‌شود:
TOEFLكتبي ‍CBT
computer-Based Test
IBT
Internet-Based Test
IELTS درجه
310-0 30-0 8-0 1-0 Beginner
343-310 60-33 18-9 1.5-1 Middle Beginner
393-347 90-63 29-19 2.5-2 Upper Beginner
433-397 120-93 40-30 3.5-3 Lower Intermediate
473-437 150-123 52-41 4 Middle Intermediate
510-477 180-153 64-53 5-4.5 Intermediate
547-513 210-183 78-65 6-5.5 Lower Advanced
587-550 240-213 95-79 7-6.5 Middle Advanced
637-590 270-243 110-96 8-7.5 Upper Advanced
677-640 300-273 120-111 9-8.5 Upper Advanced
677 300 120 9 Upper Advanced

 
 ·         توصيه نامه (Recommendation Letter)
 حداقل 3 توصيه نامه كه توانايي حرفه اي و تحصيلي دانشجو را نشان دهد مورد نياز است؛ توصيه نامه ها بايد شرايط زير را داشته باشد:
1.       تواناييهاي دانشجو را در زمان تحصيل نشان دهد
2.       از طرف استادي باشد كه تجربياتي در زمينه تدريس، مقاله نويسي و تحقيق داشته باشد
3.       از طرف استادي باشد كه دانشجو را در موسسه به خوبي مي شناسد
توصيه نامه بايد در مورد تحصيلات دانشجو، توانايي تحقيقاتي، مهارتهاي ارتباطي، روحیه همکاری و هماهنگی با همكاران، قابل اطمينان بودن، مهارت تطابق و قدرت خلاقيت دانشجو اطلاعات واضحي را ارئه دهد. ·         انگیزش نامه (Motivation Letter)
نامه انگيزه براي هيات گزينش بسيار تعيين كننده است. در نامه انگيزه درج موارد زير ضروري است:
1.           روش تفكر دانشجو
2.           توانايي استفاده از تكنولوژي
3.           مهارت‌هاي ارتباطي مدرن (استفاده از ايميل، نرم افزارهاي كامپيوتري، تحقيقات بر پايه اينترنت، تبادل اطلاعات در اينترنت)
4.           تجربيات زندگي، سفرها و توانايي هماهنگ شدن با محيطهاي جديد
5.           فعاليت‌هاي فوق برنامه (هنر، ورزش و غيره)
هدف از اين نامه، اطمينان از پذيرش دانشجوي حايز شرايط براي ورود به دانشكده مي‌باشد. نامه انگيزه بايد به زبان انگليسي نوشته شود.
نمونه انگیزش نامه جهت مشاهده.
 
·         رزومه يا CV (كارنامك)
رزومه‌اي بايد توسط دانشجو در رابطه با تحصيلات، تجارب كاري  تهيه شود.
نمونه رزومه جهت مشاهده.

·         مصاحبه (Interview)
آخرين بخش فرايند پذيرش، مصاحبه فردي است. اگر دانشجو براي مصاحبه دعوت شود به اين معناست كه داراي شرايط قبولي مي باشد. مصاحبه شخصيت فرد مانند جديت، علاقه منديها، قدرت رهبري، مهارتهاي تصميم گيري و صداقت را مشخص كرده، اطلاعاتي را در رابطه با وضعيت سلامت داوطلب مي دهد. همچنين به دانشجو فرصت شناخت دانشكده و اعضاء هيات علمي را مي دهد. مصاحبه معمولا در يك روز انجام مي شود كه بهمراه تور پرديس، نشست با دانشجويان فعلي و ملاقات با اعضاء كميته جذب مي باشد.